• Zavolejte nám: +420 495 532 057

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči?

Zde se dozvíte, co je to Příspěvek na péči (PnP) a kdy na něj máte nárok.

Kdo má nárok?

Zde se dozvíte, kdo má na Příspěvek na péči nárok

Jak to probíhá?

Zde se dozvíte, jak probíhá celý proces získání Příspěvku na péči.

Příspěvek na péči (PnP)

Příspěvek na péči, známý také jako příspěvek na nemohoucnost, je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb podle zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.). Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Kdo má nárok na příspěvek na péči?

Nárok na příspěvek na péči má osoba starší 1 roku, která je kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu závislá na pomoci jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti.

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:

 ♦ 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)

♦ 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)

♦ 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)

♦ 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Jak to probíhá?

Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem. Tento krok zpravidla vyřizuje sociální pracovnice našeho zařízení při nástupu klienta. Pokud již klient příspěvek pobírá, případně probíhá řízení, proběhne změna výplaty dávky na číslo účtu našeho zařízení. Po zpracování žádosti o příspěvek na péči, případně změny výše již přiznaného příspěvku, Krajskou pobočkou Úřadu práce provádí příspušný pracovník sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatnosti osoby v jejím přirozeném prostředí. Následně krajská pobočka Úřadu práce zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby. Při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby doloženého lékařem, příp. odborných lékařů. Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává či nikoliv. Při žádání o příspěvek je třeba počítat s tím, že je to dlouhé řízení, proto bývá rozhodnutí v řádech měsíců od podání žádosti.

Pokud nastoupí klient do našeho zařízení bez příspěvku na péči, pomohou vám naše sociální pracovnice jej zajistit.