• Zavolejte nám: +420 495 532 057

Základní podmínky pro přijetí zájemce

  • min 63 let věku (jedná se základní věkovou hranici, stanovenou rozhodnutím Krajského úřadu v Hradci Králové)
  • odpovídající zdravotní stav (tzn. žadatelé, jejichž příp. zdravotní komplikace mohou zdravotní sestry ošetřovat bez trvalé přítomnosti lékaře)
  • vyplněná žádost o přijetí do SDB (základní administrativní úkon, na základě kterého připravíme veškeré dokumenty, potřebné pro přijetí k dlouhodobé péči) 
  • vyjádření praktického lékaře (vyjádření současného praktického lékaře žadatele k aktuálnímu zdravotnímu stavu a vhodnosti umístění do péče)
  • schopnost SDB se o žadatele postarat (technické a organizační omezení našeho domova při péči o klienty se zvláštními potřebami)

Průběh přijetí po obdržení základních dokumentů

Žádost o přijetí musí být podepsána výhradně žadatelem, pokud nemá žadatel ustanoveného opatrovníka. Následně ji naše  sociální pracovnice zaevidují do hlavního informačního systému Cygnus. Vyjádření lékaře vyplní obvodní (praktický) lékař žadatele, popřípadě lékař ze zařízení, ve kterém žadatel aktuálně pobývá (domov pro seniory, LDN, zařízení následné péče apod.) a to bude dále předáno našemu praktickému lékaři MUDr. Martinu Borskému. Ten posoudí, zda je naše zařízení schopno zajistit všechny zdravotní potřeby žadatele. V případě, že bude vyjádření našeho lékaře kladné, následuje sociální šetření. Formuláře je možné vyzvednou osobně v Senior domu Beránek, zaslat na adresu žadatele, nebo si je stáhnout na internetových stránkách www.sdbu.cz, www.seniordumupice.cz. Naše sociální pracovnice zpravidla současně s podáním žádosti o přijetí organizují osobní setkání se žadatelem, popř. s jeho rodinou schůzku v našem domově, kde se všichni mohou seznámit s prostředím našeho domova a dostanou všechny potřebné informace.

Sociální šetření v místě pobytu žadatele

Sociální šetření je vždy dopředu domluveno s žadatelem a kontaktní osobou uvedenou na žádosti, popřípadě se zařízením, kde žadatel v době podání žádosti pobývá. Předmětem sociálního šetření je seznámení se s osobní situací žadatele, předání informací o našem zařízení, zjištění základních informací o žadateli a jeho schopnostech postarat se o svoji osobu v určitých oblastech. Sociální šetření realizuje sociální pracovnice a vrchní sestra našeho zařízení.

Postup po splnění všech podmínek a po provedení sociálního šetření

Po sociálním šetření žadatel, popř. též kontaktní osoba obdrží písemné či telefonické vyjádření o výsledku přijetí či nepřijetí do Senior domu Beránek v Úpici. V případě přijetí se sjednává další osobní schůzka, kde bude žadatel a jeho rodina podrobně seznámeni s příslušnými smlouvami a dalšími listinnými podklady. V rámci schůzky jsou podrobně zjištěny potřeby, přání a cíle žadatele a získané informace jsou podrobně zaznamenány. Na osobní schůzku je nutné, aby si klient připravil doklad o výměře důchodu a rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči. Na základě těchto informací a typu zvoleného pokoje jsou rodině předány platební údaje. Platba musí být vždy provedena před nástupem žadatele do Senior domu. Na této schůzce je stanovený přesný termín nástupu klienta.

Zakončení procesu příjmu

Celý proces přijetí trvá zhruba 2-3 týdny. V případě plné kapacity zařízení, bude žádost zařazena do pořadníku. Při uvolnění kapacity bude sociální pracovnice kontaktovat klienta, nebo kontaktní osobou uvedenou v žádosti o přijetí.

Den nástupu do našeho domova

Nástup klienta je realizovaný v předem stanoveném termínu. V určený den klient nastupuje zpravidla mezi 10:00 – 11:00 hod dopolední a v tento den se s klientem počítá již na oběd. Převoz klienta z místa původního pobytu zajišťuje rodina. V případě převozu klienta z jiného (např. lékařského) zařízení, zajistí převoz sanitou sociální pracovnice Senior domu Beránek. Příjmu klienta se účastní sociální pracovnice, vedoucí sociální péče, popř. určená službukonající pečovatelka a vrchní, nebo službukonající zdravotní sestra, které s klientem a rodinou vyřídí všechny potřebné věci a spisovou dokumentaci.

Doklady potřebné při nástupu klienta do zařízení

Aktuální výměr důchodu

Doklad o výměře starobního důchodu si klient může vyžádat na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení

Rozhodnutí o příspěvku na péči

Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči si může klient může vyžádat na příslušném Úřadu práce, oddělení příspěvku na péči.

Neformální životopis klienta

Jde o informativní životopis klienta, který nám umožní sestavit na jeho pomocí kvalitní individuální plán péče.

Výpis z lékařské dokumentace

Zdravotnická dokumentace je důležitá pro nastavení zdravotní péče o klienta, ať už se jedná o výpis ze zdrav. karty, nebo zprávy odb. lékařů

Doklad o bankovním účtu

Číslo bankovního účtu klienta se uvádí ve smlouvě o poskytování sociální služby a je určeno pro vracení příp. vzniklých přeplatků

Osobní doklady

Občanský průkaz a kartička zdrav. pojišťovny jsou důležité doklady, nezbytné pro pobyt klienta na našem domově

Životopis klienta

Při přijmu klienta je od rodiny vyžadován jeho životopis. V životopise by měly být stručně shrnuté důležité mezníky v životě klienta. Je třeba popsat, co má rád, na co je zvyklý a co naopak rád nemá. Životopis slouží především jako informace pro zdravotní sestry, pečovatelky a aktivizační pracovnice, aby ke klientovi mohly přistupovat individuálně.

Oblasti životopisu:

  • Dětství – rodná obec, život s rodiči, sourozenci, oblíbená činnost, škola
  • Dospělost – rodinný život, děti, bydliště
  • Seniorský věk – odchod do penze, bydliště, trávení volného času, rodinné vztahy, kontakty se společností, koníčky, zájmy, oblíbená a neoblíbená jídla, apod.

Občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny

V den nástupu bude klient oba průkazy odevzdávat sociální pracovnici. Zdravotní kartička bude uložena na sesterně ve zdravotnické složce klienta a občanský průkaz bude uložen v kanceláři sociálních pracovnic. S doklady bude nakládáno dle zákona o ochraně osobních údajů.

Peněžní karta klienta (PK)

Peněžní karta (PK) se zakládá při příjmu klienta. Jedná se o tzv. finanční složku klienta, ve které budou uchovávány jeho finanční prostředky, tedy 15% z aktuálně vyměřeného důchodu a další hotovost, která bude klientovi náležet např. při obdržení výplaty poštovní poukázky, nebo vkladu. Peněžní prostředky klienta budou uloženy na bankovním účtu Senior domu Beránek. Z peněz na PK se hradí doplatky na léky, nákupy, pedikúra, kadeřník aj. Pokud finance na peněžní kartě přesáhnou částku 5 000 Kč, bude částka větší přesahující částka odeslána na klientem zadaný bankovní účet. Klient může své peníze osobně vybrat či vložit do pokladny zařízení, vše proti podpisu. Přeplatek za stravu, který bude klientovi náležet po dobu jeho celodenní nepřítomnosti v zařízení, bude automaticky zaslán na peněžní kartu. Vyúčtování probíhá zpravidla na konci daného měsíce. O stavu peněžní karty je možné se informovat v kanceláři sociálních pracovnic, kde je také možné do peněžní karty klienta nahlédnout. Vše na základě předchozí telefonické domluvě na tel: 499 629 481 nebo emailu: socialni@sdbu.cz.

Signalizační náramek

Signalizační náramek obdrží každý klient při nástupu do zařízení. Slouží k přivolání pečujícího personálu v případě nevolnosti či potřebě dopomoci při úkonech osobní hygieny. Náramek má pouze jedno velké tlačítko, je vodotěsný a jednoduše se používá.

Oblečení, hygiena

Oblečení a hygienické prostředky si do zařízení přináší klient sám. Vše dle seznamu doporučených věcí, který obdržíte od sociální pracovnice. Klient má při nástupu přiřazené šatní číslo, kterým jsou věci označeny. Označení je zajišťováno v zařízení. V den příjmu se sbalené věci ponechají na recepci, nedonášejí se přímo do pokoje. Kompetentní (klíčový) pracovník je roztřídí, označí příslušným šatním číslem a odnese klientovi na pokoj. Pokud jsou věci v průběhu pobytu klienta postupně nošeny do zařízení, je vždy třeba jej nejprve ponechat na recepci k označení, aby nedošlo k záměně či ztrátě. V zařízení je zajištěné pravidelné praní a žehlení prádla. Není vhodné do zařízení přinášet oblečení typu batikovaných triček, popřípadě jiného oblečení, které při praní uvolňuje barvivo). Čisté a vyžehlené prádlo se klientovi vrací vždy na pokoj.

Kompenzační pomůcky

Pokud žadatel využívá kompenzační pomůcky jako francouzské hole, chodítko, vozík, WC křeslo, nástavec na toaletu, podložní mísu apod., je třeba, aby si je klient přinesl s sebou do zařízení. V případě, že žadatel nemá kompenzační pomůcky, je vhodné se obrátit na odborného lékaře, zajistit od něho předepsání poukazu na kompenzační pomůcku a domluvit se na dalším postupu. Např. vysoké chodítko, rolátor, invalidní vozík, stoličky do sprchového koutu atd, může předepsat neurolog, ortoped, nebo rehabilitační lékař.